BanovićiIzdvojeno

Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 –Podrška mladima u 2023. godini za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 10/18) i člana 9. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2023.godini („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 7/23) Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, r a s p i s u j e

JAVNI POZIV

za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2023. godini za

subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama

Javni poziv ostaje otvoren do 01.10.2023.godine.

JAVNI POZIV I PRIJAVNI OBRAZAC

Izvor
https://banovici.gov.ba/

Slično:

Back to top button