BanovićiIzdvojeno

Javni poziv – svoj posao

Projekat: Lokalno partnerstvo za zapošljavanje

UG “Nešto Više” u saradnji sa Općinom Banovići te drugim partnerima koji čine Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Banovići (LPZ Banovići), poziva zainteresovane osobe, da se prijave za učešće na obukama „POKRENI SVOJ POSAO“ u okviru projekta „Partnerstvom do posla“ koji se provodi u okviru programa „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II) koji finansira Evropska unija u iznosu od 4 miliona eura, a realizuje Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovini. Javni poziv je usmjeren prema nezaposlenim osobama sa područja Općine Banovići koje žele pokrenuti vlastiti biznis uz finansijsku i savjetodavnu podršku navedenog partnerstva.

Po završetku obuke koja će trajati 3 dana osobe će razviti biznis planove nakon čega će komisija odabrati 4 najbolja koji će biti podržani sa po 6.800 KM.

Sredstva se mogu iskoristiti za sufinanciranje nabavke opreme, osnovnih sredstava za rad i potrošnog materijala. Sredstva su nepovratna uz uslov da se u cjelosti koriste za razvoj registriranog biznisa.

Pravo na učešće u programu podrške razvoja poslovnih ideja i biznisa, imaju punoljetne osobe koje žele registrirati posao na području Općine Banovići. Prednost za sudjelovanje u procesu pružanja podrške razvoju poslovne ideje i biznisa, imati će:

 • trenutno nezaposleni i neaktivni mladi muškarci i žene
 • nezaposlene žene,
 • dugotrajno nezaposleni koji su registrovani u evidenciji zavoda za zapošljavanje duže od 12 mjeseci,
 • kategorije sa niskim učešćem na tržištu rada (pripadnici manjina, osobe sa invaliditetom te otpuštene, nezaposlene osobe preko 50 godina starosti),
 • nezaposlene osobe sa nižim stepenom obrazovanja ili bez formalnog obrazovanja,
 • pojedinci sa otežanim mogućnostima za zapošljavanje, uključujući one koji su usljed posljedica pandemije Covid-19 ostali bez posla.

Kandidati trebaju imati:

− Visok nivo motivacije za pokretanje samostalnog biznisa

− Određena vlastita sredstava za poslovanje

− Sposobnost definisanja jasne poslovne ideje.

Obuke će biti organizovane od strane certifikovanih trenera po metodologiji MOR-a u periodu avgust – septembar 2022. godine zavisno od raspoloživosti trenera.

Prijave se popunjavaju u prostoriji LPZ-a Banovići (prizemlje BKC-a/gradsko kino)

Poziv je otvoren 21 dan tj. do 04.08.2022. godine.

Kancelarija LPZ-a je otvorena svaki dan od 8h do 16h.

Kontakt telefon: 063/006-626.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje

Tokom trodnevne obuke „Kako doći do poslovne ideje i Kako pokrenuti posao“, kandidati će imati priliku da usvoje nova znanja za razvoj poslovne ideje i objedinjavanje poslovnog plana

 • Plan poslovanja
 • Konsolidovanje poslovne ideje
 • Marketing plan
 • Zapošljavanje
 • Organizacija i upravljanje
 • Nabavka
 • Utvrđivanje troškova proizvoda i usluga
 • Finansijsko planiranje
 • Početni kapital
 • Dorada poslovnog plana

Savjetodavna podrška biće omogućena za autore najbolje ocjenjenih poslovnih planova. Ovaj paket podrške podrazumijeva kontinuiranu saradnju sa kandidatima i savjete prilikom registracije i daljeg razvoja biznisa. Vlasnici novoregistriranih firmi/obrta će biti u obavezi sudjelovanja u trodnevnoj obuci „Unaprijedi svoj posao“ koja će kasnije biti održana i koja obuhvata sljedeće module:

 • Troškovi
 • Marketing
 • Planiranje poslovanja
 • Nabavka i kontrola zaliha
 • Knjigovodstvo
 • Ljudi i produktivnost

Ovako kreirana podrška osigurava dugoročan razvoj najboljih poslovnih planova i smanjuje rizik od stagnacije u poslovanju, odnosno potencijalnog zatvaranja firme/obrta. Finansijsku i savjetodavnu podršku pružaju članovi partnerstva, odnosno treneri za sprovedbu MOR-ovih paketa „Pokreni svoj posao“ i „Unaprijedi svoj posao“. Uslov za dobijanje podrške pri pokretanju i vođenju posla je redovno prisustvo i aktivno učešće na obukama.

Svi kandidati će tokom obuke biti detaljno informisani o kriterijima za ocjenu kvaliteta poslovnog plana.

Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Kopija lične karte (može se skenirati na licu mjesta)
 • Uvjerenje o invaliditetu (ako je primjenljivo) (može se skenirati na licu mjesta)
 • Izvod iz evidencije nezaposlenih
 • Uvjerenje/diploma o završenom stepenu obrazovanju (može se skenirati na licu mjesta)
 • Certifikat o neformalnom obrazovanju (ako je primjenljivo) (može se skenirati na licu mjesta)
 • Radna knjižica (ako postoji) (može se skenirati na licu mjesta)

Slično:

Back to top button